Aanvragen ontheffing zondagsverbod

De aanvraagprocedure voor ontheffing van het zondagsrijverbod in Frankrijk gaat via een aanvraagformulier. Op deze pagina staat de vertaling van het formulier.

De gegevens op het aanvraagformulier neemt u over op uw eigen briefpapier met vermelding van de adresgegevens van de ontheffingverlenende dienst.

De aanvraag wordt gestuurd naar een onderafdeling van het ministerie DDETM (Direction Régionale d’Equipement, d’Aménagement et de Logement, DREAL) van de regio waar het transport begint tijdens de uren van het rijverbod.

De vergunning moet op het voertuig aanwezig zijn.

Adressen van DREAL’s

Van aan Belgisch-Franse grens gelegen regio’s:

 • DREAL, Transports terrestres
  44, rue Tournai
  F-59800 Lille
  tel. +33 3 20 13 48 48
  fax +33 3 20 13 48 78
 • DREAL, Transports terrestres
  8bis, Rue Pierre Fourier
  F-54000 Nancy
  tel. +33 3 83 36 55 12

Van aan Spaans-Franse grens gelegen regio:

 • DREAL, Transports terrestres
  Immeuble Kennedy
  7, Rue Mariotte
  F-66100 Perpignan
  tel. (0)4-68081500
  fax 68091515

Van aan Duits-Franse grens gelegen regio:

 • DREAL, Transports terrestres
  Cité Administrative
  3, Rue Fleischhauer
  F-68000 Colmar
  tel. (0)3-89248137

Van aan Italiaans-Franse grens gelegen regio:

 • DREAL, Service des dérogations de circulation
  129, avenue Genève
  F – 74000 Annecy
  tel. 033-4-503080900
  fax -50080920

Overige adressen van DREAL’s staan op http://www.pagesjaunes.fr.

Aanvraagformulier – vertaling

Bekijk hieronder de vertaling van de gegevens die vermeld moeten worden:

Demande d’une autorisation de circulation en période d’interdiction Aanvraag voor een ontheffing tijdens het rijverbod
1 Dénomination sociale du demandeur Zetel van de aanvrager
2 Adresse Adres
3 No. de téléphone

No. de télécopie

Telefoonnummer

Faxnummer

4 Nombre d’autorisations demandées (une autorisation par véhicule) Aantal gevraagde ontheffingen (een ontheffing per voertuig)
5 Motif de l’urgence du transport Reden van de urgentie van het transport
6 Nature de la marchandise à l’aller Aard van de goederen op de heenreis
7 Nature de la marchanidse au retour (si retour en période d’interdiction) Aard van de goederen op de terugreis (indien terugreis in het rijverbod valt)
8 Trajet à vide pendant la période d’interdiction: 0 à l’aller 0 au retour 0 pas de trajet à vide Lege rit tijdens het rijverbod 0 op de heenreis 0 op de terugreis 0 geen lege rit
9 Voyage aller: du …. à …. hrs au ….. à …. hrs heenreis van (datum) tot uur tot (datum) uur
10 Voyage retour: du …… à ….. hrs au ……. à ….. hrs / Terugreis van (datum) tot uur tot (datum) uur
11 Lieu et heure approximative de départ Plaats en tijdstip bij benadering van vertrek
12 Lieu et heure approximative de chargement Plaats en tijdstip bij benadering van laden
13 Lieu et heure approximative de déchargement Plaats en tijdstip bij benadering van lossen
14 Point de passage en frontière (pour les entreprises en provenance de l’étranger) Plaats waar de grens gepasseerd wordt
15 Itinéraire Route
16 Immatriculation du véhicule Kenteken van het voertuig PTAC / MTM
17 Nom du transporteur (si différent du demandeur) Naam van de vervoerder (indien anders dan de aanvrager)
18 Adresse (à compléter obligatoirement) Adres (verplicht in te vullen)
19 No. de téléphone

No. de télécopie

Telefoonnummer

Faxnummer

 

Vertaling:

Joindre obligatoirement

La photocopie de la licence communautaire du transporteur public s’il ne s’agit pas d’un transport pour compte propre, ainsi que la photocopie de l’attestation du donneur d’ordres; dans le cas d’une manifestation culturelle, sportive, etc., joindre la lettre de l’organisateur sur laquelle devront être mentionnées les dates des manifestations ainsi que les dates de montage et/ou démontage).

Verplicht meesturen

Kopie eurovergunning van de vervoerder, wanneer het geen vervoer voor eigen rekening is, alsmede een kopie van de getuigenis van de opdrachtgever; in het geval van manifestaties, voorstellingen en dergelijke van de organisator een brief met data van de voorstellingen en de data waarop opgebouwd en afgebroken/verladen wordt.

Vertaling:

RAPPEL: Les autorisations de circulation de courte durée en période d’interdiction sont à  solliciter auprès du préfet du département de chargement ou d’ entrée en France pour les véhicules en provenance de l’ étranger.

NB: de korte duur ontheffingen voor rijden tijdens het rijverbod dient men aan te vragen bij de prefect van het departement waar geladen wordt of waar men Frankrijk binnenkomt voor voertuigen afkomstig uit het buitenland.