Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen

Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten (ondeelbare lading) dient een verzoek om ontheffing te worden ingediend.

Verzoeken om ontheffing dienen op speciaal daarvoor bestemde formulieren in tweevoud te worden ingediend bij de DDT (Direction départementale du territoire) van het departement waar het transport in Frankrijk begint of in geval van een retourtransport in het departement van lading.
Als het een transport van de 2e of 3e categorie betreft, dient aan de DDT’s van alle te transiteren departementen een kopie van de aanvraag te worden gezonden.

Hieronder een overzicht van de verschillende categorieën met de daarbij behorende afmetingen en gewichten:

1e categorie 2e categorie 3e categorie
Lengte tot 20 m 20 – 25 m meer dan 25 m
Breedte tot 3 m 3 – 4 m meer dan 4 m
Hoogte tot 4,5 m tot 4,5 m
Gewicht tot 48 ton 48 – 72 ton meer dan 72 ton

Voor transporten van de 1e categorie kunnen langlopende ontheffingen (dérogations permanentes) worden verleend. Deze zijn geldig voor geheel Frankrijk gedurende vijf jaar (zie ook: Speciale voorschriften buitenprofieltransporten).

Voor transporten van de 2e categorie kan, afhankelijk van de te volgen route, een ontheffing worden verleend met een geldigheidsduur van twee jaar. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van een vaste combinatie en een vaste route.

Voor transporten van de 3e categorie worden alleen individuele ontheffingen verleend. Deze ontheffingen zijn 6 maanden geldig, eventueel oplopend tot 12 maanden, afhankelijk van de route, de afmetingen en de ontheffingverlenende instantie. Er wordt een vaste route aangegeven. De aanvraagprocedure kan een maand duren.

Rijverboden

Voor transporten waarbij de toegestane maximummaten en/of -gewichten worden overschreden geldt een rijverbod vanaf zaterdag of de dag voorafgaande aan een feestdag 12.00 uur tot en met maandag of de dag volgend op een feestdag 06.00 uur. In geval van nood mag een prefect hiervan afwijken. Het is verboden te rijden bij sneeuwval, ijzel of slecht zicht.

Bepalingen tunnels en bruggen

 • Mont-Blanctunnel
  Voor buitenprofieltransporten dient men een speciale toestemming te hebben, die te verkrijgen is na aanmelding bij de tunnel.
  Nadere informatie:
  Tunnel Routier sous le Mont-Blanc
  Direction d’exploitation
  F-74400 Chamonix
  tel. (0)4-50530615
  fax (0)4-50534650
 • Fréjustunnel
  Nadere informatie:
  SFTRF, Direction d’exploitation
  Platform du tunnel de Fréjus
  B.P.30
  F-73500 Modane
  tel. (0)4-79202600
  fax (0)4-79202610

Speciale voorschriften

Tenzij uitdrukkelijk in de ontheffing vermeld, mogen buitenprofieltransporten geen gebruik maken van de autosnelwegen in Frankrijk. In het algemeen staan hiervoor alleen de routes nationales en de routes départementales open.

Voor deze transporten geldt bovendien een lagere maximumsnelheid. Deze en andere specifieke voorschriften met betrekking tot markering, verlichting enzovoort worden in de ontheffing vermeld.

Zie ook Tolwegen, Tunnels/bruggen, Speciale voorschriften.